تعرفه لمپوست بنر

متاسفانه به دستور شهرداری کلیه لمپوستها از سطح شهر جمع اوری شد